OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

1 Všeobecné ustanovenia 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je liqoil-pharm spoločnosť s ručením obmedzením so sídlom Bratislavská 792, Most pri Bratislave 90046, Slovensko, IČO: 48078191, DIČ: 2120083757, IČ DPH: SK2120083757 zapísaná v OR vedenom Okresným súdom v Bratislava I. v odd. Sro, vložka 103203/B, prevádzka so sídlom Bratislavská 535, 900 46 Most pri Bratislave (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je predaj tovaru na internetovej stránke www.liqoil.sk elektronického obchodu liqoil.sk predávajúceho. 

Kontaktné údaje predávajúceho: 

liqoil-pharm s.r.o. 
Poštová adresa: Bratislavská 792, Most pri Bratislave, 90046 
IČO: 48078191 
DIČ: 2120083757 
Sme platcom DPH. 
IČ DPH: SK2120083757
Telefón: +421 944 149 825 
E-mail: lliqoil.pharm@gmail.com 

Telefonický a elektronický kontakt slúži okrem iného na konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, oznámenia výskytu nežiadúcich účinkov kozmetických výrobkov alebo nehôd. Čas poskytovania konzultácií je v pracovné dni od 8:00 do 16:00. 

Informácie o štatutárnom orgáne: 

štatutárnym orgánom spoločnosti je Ing. Martin Sák, Koperníkova 121, Hlohovec, 92001 

Orgán dozoru: 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, 
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 02/ 58272 172 
fax č.: 02/ 58272 170 
e-mail: info@soi.sk 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava (RUVZBA) 
Ružinovská 8, P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 29 
Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov 
Tel. č.: + 421 917 235 453 
e-mail: ba.zakovicova@uvzsr.sk 

1.1 Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná v internetovom obchode www.liqoil.sk tovar alebo službu a uzavrie s Predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom komunikácie na diaľku akými sú napr. elektronická pošta, telefón a pod.. 

1.2 Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu uzavretú na internetovej stránke elektronického obchodu www.liqoil.sk, ktorý prevádzkuje Predávajúci, na základe ktorých Predávajúci dodá tovar prezentovaný na internetových stránkach www.liqoil.sk Kupujúcemu (ďalej len kúpna zmluva) a na všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré vznikli pri uzatváraní kúpnej zmluvy a pri reklamácii tovaru. 

1.4 Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ich obsah je mu známy a s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami. 

1.5 Predmetom kúpy na základe kúpnych zmlúv je tovar, uvedený v záväznom potvrdení objednávky zo strany Predávajúceho (ktorým sa uzatvára kúpna zmluva), a to tie produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti liqoil-pharm s.r.o. pre nákup prostredníctvom internetovej stránky www.liqoil.sk. 

1.6 Pokiaľ predávajúci ponúka spolu s kúpou tovarov ďalšie bonusy v podobe darčekov, dodatočných zliav alebo iných výhod viazaných na uskutočnenie nákupu, jednotlivé výhody nie je možné kumulovať a/alebo kombinovať pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Predávajúci poskytne v takýchto prípadoch kupujúcemu možnosť zvoliť si jeden z ponúkaných bonusov podľa vlastného výberu. 

2 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy 

2.1 Objednávka Kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Objednávku je Kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu poštou, e-mailovou správou alebo vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Predávajúceho www.liqoil.sk. Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie jej správnosti a úplnosti. Lehota, počas ktorej je Predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru vrátane ceny, prezentovaného na stránke Predávajúceho, je 24 hodín od odoslania akceptácie o prijatí objednávky Kupujúcemu. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním tohto návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim (ďalej len "objednávka"). 

2.2 Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, a to: meno a priezvisko Kupujúceho, kontaktná osoba, fakturačná a dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, IČO a DIČ, názov tovaru, počet kusov jednotlivých druhov tovaru, cena tovaru, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob dopravy alebo prevzatia tovaru. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú. 

2.3 Záväzným akceptovaním objednávky Predávajúcim je vystavenie kúpnej zmluvy, a to po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru. Akceptovanie vystavením kúpnej zmluvy je v prípade zadania platby prevodom na bankový účet zasielané e-mailom na uvedenú e-mailovú adresu Kupujúceho, v prípade zadania platby dobierkou je akceptovanie kúpnej zmluvy zaslané priamo s tovarom Kupujúcemu. V prípade, že sa vyskytne chýbajúci tovar, v záväznej objednávky, ktorý nemá Predávajúci priamo skladom, alebo nemá dostatočný počet kusov, zmení sa dodanie a podobne, Predávajúci vopred upozorní Kupujúceho a žiada si telefonicky, alebo e-mailom opätovné potvrdenie a akceptovanie upravenej objednávky, v prípade, že Kupujúci nesúhlasí, má právo objednávku stornovať. 

2.4 Záväzné akceptovanie objednávky Predávajúcim obsahuje údaje o názve, špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo iných službách, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje. 

2.5 V prípade, že Kupujúci odošle objednávku v pracovný deň od 8:00 – 12:00, má právno objednávku stornovať (zrušiť) do 14tej hodiny daného pracovného dňa. V prípade, že Kupujúci odošle objednávku v pracovný deň od 12:01 do 12:00 nasledujúceho pracovného dňa, má právo stornovať (zrušiť) objednávku do 14tej hodiny v ten nasledujúci pracovný deň od odoslania objednávky. Objednávku je možné stornovať iba písomnou formou (faxom, e-mailovou správou alebo poštou), vo výnimočných prípadoch telefonicky po dohovore s pracovníkom spoločnosti liqoil-pharm s.r.o.. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi Predávajúci Kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailovou správou alebo poštou), vo výnimočných prípadoch telefonicky. V prípade takéhoto zrušenia objednávky Predávajúci neúčtuje Kupujúcemu žiadne náklady, pokuty a ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. V prípade, že za tovar Kupujúci už zaplatil, Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený Kupujúcim na adresu Kupujúceho, pokiaľ sa Kupujúci a Predávajúci nedohodnú inak. 

2.6 Predávajúci je oprávnený neakceptovať objednávku Kupujúceho, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O neakceptovaní objednávky Predávajúci informuje Kupujúceho telefonicky, poštou alebo e-mailovú správou. 

3 Práva a povinnosti predávajúceho 

3.1 Predávajúci je povinný: 

dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad)
3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. 

3.3 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. 

4 Práva a povinnosti kupujúceho 

4.1 Kupujúci je povinný: 

prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby a pečiatkou, ak je tá dostupná
4.2 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. 

5 Dodacie a platobné podmienky 

5.1 Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke www.liqoil.sk elektronického obchodu predávajúceho. 

5.2 Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutej lehote a na dohodnutom mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky Kupujúceho Predávajúcim. 

5.3 Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve. V prípade, ak kupujúci tovar 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve neprevezme, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 10,00 € za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu. 

5.4 V prípade, že hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených Predávajúcim (napr. živelné udalosti, nedodržanie lehoty dodávky od výrobcu, zahraničného dodávateľa, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), Je Predávajúci povinný bezodkladne informovať Kupujúceho o tejto skutočnosti písomnou formou ( faxom, e-mailovú správou alebo poštou) a dohodnúť s ním náhradnú (predĺženú) lehotu dodania tovaru. Ak Kupujúci nesúhlasí s touto náhradné (predĺženou) lehotou, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, o čom písomne (faxom, e-mailovú správou alebo poštou) informuje predávajúceho.

5.5 Objednávku zasiela Predávajúci Kupujúcemu prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta a.s.. Cena doručenia zásielky je 2,5 € (platba vopred), 3.5 € (platba na dobierku), pri nákupe nad 40€ je doručenie zdarma. 

5.6 V prípade, že Predávajúci dopraví tovar Kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve Kupujúcim, Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. 

5.7 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, najmä tovar ako aj jeho obal a tiež počet balíkov podľa dodacieho listu hneď pri prevzatí tovaru. V prípade, že Kupujúci zistí rozdiel v počte balíkov, alebo že tovar resp. obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, alebo chýbajúceho balíka, je povinný Kupujúci zapísať túto skutočnosť do dodacieho listu prepravcu a tiež vyhotoviť písomný záznam – reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, resp. upresnenie chýbajúceho balíka, ktoré potvrdí aj prepravca. Ak je to technicky možné, Predávajúci odporúča Kupujúcemu k reklamácii priložiť aj fotodokumentáciu poškodenia a zaslať e-mailom alebo poštou spolu s písomným záznamom Predávajúcemu. 

5.8 Osobné prevzatie balíka Kupujúcim v priestoroch Predávajúceho nie je možné. 

5.9 Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach Predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho sú nezáväznými údajmi. 

5.10 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. 

5.11 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. 

5.12 Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení. 

5.13 Spôsoby platieb: V hotovosti pri prevzatí tovaru (Dobierka) alebo prevodom na účet. Spôsob platby „dobierka" je pri objednávkach v celkovej sume do 40,00€ spoplatnená sumou 1.00 €, nad celkovú sumu 40,00€ je tento spôsob platby zdarma. 

6 Kúpna cena 

6.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou dobierky v mieste dodania tovaru, dobierky prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky. Cena tovaru na portáli je uvedená ako celková kúpna cena. Predávajúci nie je platcom DPH. 

6.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od dodávateľov surovín. 

6.3 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru, ak sa Kupujúci a Predávajúci v kúpnej zmluve nedohodli inak. V prípade, že Kupujúci nezaplatí za tovar Predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a Kupujúci je oprávnený požadovať vrátenie kúpnej ceny alebo jej časti len v súlade s platnými právnymi predpismi. 

6.4 V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu, Predávajúci odstúpi od zmluvy.6.5 Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak 

7 Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare 

7.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. 

7.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme. 

7.3 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

8 Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie) 

8.1 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Kupujúci je povinný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len "reklamácie") bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. 

8.2 Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol prostredníctvom týchto obchodných podmienok oboznámený, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust § 18 ods 1 zákona SR č 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa"). 

8.3 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetových stránkach www.liqoil.sk. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady. Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajú z Občianskeho zákonníka SR č 40/1964 Zb., Zákona SR č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. 

8.4 Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Na tovar je poskytovaná záruka po celú dobu určenú dátumom spotreby. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, končí sa záručná doba na tieto veci uplynutím tejto lehoty. 

8.5 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri preberaní tovaru. 

8.6 Z hľadiska životnosti tovaru je dôležité dodržiavať návod na použitie, ktorý mu bol spolu s tovarom dodaný. 

8.7 Ak tovar vykazuje vady, má Kupujúci právo uplatniť reklamáciu u Predávajúceho, a to osobne, písomne poštou alebo e-mailovou správou. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. Kupujúci v reklamácii uvedie svoje identifikačné údaje, číslo dokladu o zaplatení, presne označí druh tovaru a rozsah vád tovaru, ako sa vady tovaru prejavujú, aký nárok zo zodpovednosti vád tovaru si zvolil, prípadne v rámci svojich technických možností je oprávnený pripojiť fotodokumentáciu vady, a doručí reklamáciu na adresu Predávajúceho. Vzorový VOP-reklamacny protokol môže po vyplnení zaslať Kupujúci Predávajúcemu prostredníctvom e-mailu, alebo poštou. 

Pre tento účel môže použiť nasledovné kontakty: 

E-mail: liqoil.pharm@gmail.com 
Poštová adresa: 
Liqoil-pharm, s. r. o. 
Bratislavská 792 
90046 Most pri Bratislave 
Slovenská republika 

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. 

8.8 Kupujúci je oprávnený za účelom zrýchlenia posúdenie reklamácie v rámci svojich technických možností zhotoviť fotodokumentáciu vady a zaslať ju spolu s reklamáciou vady Predávajúcemu. Predávajúci, alebo určená osoba, má právo posúdiť vady aj na základe fotodokumentácie. 

8.9 Predávajúci je oprávnený požiadať Kupujúceho, aby na účely posúdenia vady reklamovaný tovar doručil na adresu určenú Predávajúcim. V prípade doručovania tovaru na určené miesto Kupujúci doručí tovar tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá. 

8.10 Predávajúci, alebo Predávajúcim určená osoba, vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Kupujúcim, a to vo forme e-mailovej správy, alebo v písomnej forme. 

8.11 Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv podľa bodu 6.1. týchto všeobecných obchodných podmienok v zmysle ust § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka SR uplatňuje, je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. 

8.12 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: 

a)Odovzdaním opraveného tovaru Kupujúcemu.
b)Výmenou tovaru.
c)Vrátením kúpnej ceny.
d)Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
e)Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
8.13 O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania prostredníctvom e-mailovej správy, resp. poštou a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. poštou spolu s tovarom doklad o vybavení reklamácie. 

8.14 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho nasledujúcim spôsobom: 

a)Predávajúci zabezpečí odstránenie vady alebo
b)Predávajúci vadný tovar vymení.
8.15 Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, alebo sa jedná o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady,Predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho nasledujúcim spôsobom: 

a)výmenou tovaru za rovnaký tovar, alebo
b)Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo
c)výmenou tovaru za iný tovar s rovnakými parametrami v prípade že nie je možné vymeniť tovar za rovnaký tovar, alebo
d)ak Kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpi, vybaví Predávajúci reklamáciu za vadný tovar a vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu.
8.16 Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 

8.17 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené Kupujúcim pri uplatnení reklamácie. 

8.18 Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. 

8.19 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.8.20 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami. 

8.21 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká: 

a)nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
b)neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
c)mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
d)používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
e)neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
f)poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
g)poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
h)neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
i)zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
8.22 Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. 

8.23 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. 

8.24 Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

8.25 Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom - o výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, aleboo v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar. 

8.26 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie. 

8.30 Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane. 

8.31 V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu. 

9 Osobné údaje a ich ochrana 

9.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci neposkytuje osobné údaje Kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. 

9.2 Predávajúci od Kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo a e-mailová adresa. Poskytnuté údaje Kupujúcim sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. 

9.3 Ak Kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu. Svoj súhlas môže Kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje sa nebudú spracovávať na marketingové účely. 

9.4 Ak Kupujúci súhlasil so spracovaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe, súhlasil so zhromaždením získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytnutia zliav. Svoj súhlas môže Kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov. 

9.5 Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.liqoil.sk v časti "Môj účet – zmeniť vaše heslo a detaily vášho profilu". 

10 Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

10.1 V súlade s ustanovením §7 odst. 1 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. 

10.2 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe (zaslaním na adresu predávajúceho uvedeného v kontaktoch) alebo prostredníctvom e-mailu zaslaním formulára na odstúpenie od zmluvy. 

10.3 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu na adrese sídla spoločnosti. 

10.4 Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru a/alebo náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. 

10.5 Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby. 

10.6 Pri odstúpení od zmluvy Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu tieto platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 

10.7 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. 

11 Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy 

12 Záverečné ustanovenia 

12.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia platnými zákonmi Slovenskej republiky. V texte sa pre označenie Slovenskej republiky používa označenie SR. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nie je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, že je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. 

12.2 Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. V prípade, že sa preukážu niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. 

12.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia vždy všeobecnými obchodnými podmienkami platnými a účinnými v momente odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.liqoil.sk. 

12.4 VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na www.liqoil.com pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., že sa oboznámil a súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom (čl. 5 ), považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu. 

12.5 VOP v tomto znení sú zverejnené a platné od 14.02.2018 a použijú sa na objednávky doručované cez nákupný portál po tomto dátume.